[1]
M., H., M., D. and Hao, L.P. 1994. Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát. Vietnam Journal of Mechanics. 16, 2 (Jun. 1994), 26–32. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10163.