(1)
Giang, L. T.; Phuong, D. T.; Thuy, Q. C.; Yen, D. H. The Contribution of Free Radicals in Paracetamol Degradation by UV/NaClO. VJChem 2017, 55, 720.