Return to Article Details Nghiên cứu môi tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất 2-hiđroxy-4-metylaxetophenon benzoyl hiđrazoyl hiđrazon Download Download PDF