Manzanilla, Vincent, Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên, Đại học Oslo, Na Uy, Norway