Dũng, Trần Hoàng, Nguyen Tat Thanh University, Viet Nam