Trâm, Trần Bảo, Trung tâm Sinh học thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ, Viet Nam