Nghĩa, Phan Tuấn, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viet Nam