Vân, Phạm Thị, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam