Dong Phuong, Nguyen Tran, - Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP. HCM - Trường đại học Mở TP.HCM, Viet Nam