Châu, Nguyễn Văn Vĩnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam