Ngọc, Nguyễn Thị Bích, Plant Protection Research Institute, Dong Ngac, Tu Liem, Hanoi, Vietnam, Viet Nam