Bình, Nguyễn Quốc, Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam