Minh, Nguyễn Phượng, Viện Hóa học, Môi trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Hóa học, Viet Nam