Thảo, Nguyễn Phương, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh