Hoàng, Nguyễn Huy, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam