Chung, Nguyễn Huy, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viet Nam