Thành, Nguyễn Đức, Viện công nghệ sinh học, Viet Nam