Hiền, Ngô Thị, Trung tâm Sinh học thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ, Viet Nam