Hien, Le Thi Thu, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viet Nam