Hien, Le Thi Thu, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam