Hien, Le Thi Thu, 1: Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam