Hiền, Lê Thị Thu, Viện công nghệ sinh học, Viet Nam