Hiếu, Huỳnh Văn, Nguyen Tat Thanh University, Viet Nam