Yến, Hoàng Thị, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam