Thao, Hoàng Thị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Viet Nam