Huong, Ho Thi, Viện Công nghệ Sinh học (IBT), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Viet Nam