Hà, Đặng Thị Cẩm, Viện công nghệ sinh học, Viet Nam