1.
Minh Thanh NT, Tâm NQ, Hảo NV, Sáng NV, Tôn N Đăng, Huyền Thương MT, Phương Oanh KT, Hải NV, Hoa NT, Thu HT, Hiền VT, Duy N Đình, Thạch TX, Tuyết Nhung NT, Ninh NH, Quyền Đồng V, Kháng Đinh D. Application of genotyping by sequencing (GBS) for screening single nucleotide polymorphism (SNPs) associated with black tiger shrimp (Penaeus monodon) growth trait. Vietnam J. Biotechnol. [Internet]. 2018 Dec. 17 [cited 2022 Dec. 1];16(1):75-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjbt/article/view/13169