Hương, Trịnh Thị, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, and Dương Tấn Nhựt. 2016. “Assessing the Growth and Saponin Accumulation in Hairy and Adventitious Roots of Vietnamese Ginseng (Panax Vietnamensis Ha Et Grushv.)”. Vietnam Journal of Biotechnology 14 (2):231-36. https://doi.org/10.15625/1811-4989/14/2/9335.