Ngọc Phạm Bích, Ngọc Lê Thị Hồng, Trà Phạm Thị, Hà Chu Hoàng, and Bình Lê Trần. 2008. “/I>”;. Vietnam Journal of Biotechnology 3 (1):99-104. https://doi.org/10.15625/1811-4989/3/1/12410.