Luong, Nguyen Tai. “Thực phẩm chức năng-thức ăn của Con người ở thừ kỷ 21. ứng dụng công nghệ Sinh học tạo các chừ phốm thực phốm chức năng phục vụ sức khỏe của cộng đồng”. Academia Journal of Biology 27, no. 4 (November 11, 2014): 1–6. Accessed February 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/view/5278.