Dang, N. X. and Nghia, N. X. (2018) “Mammal fauna in Phong Nha Ke Bang-Hin Nam No region: the species diversity and conservation significance”, Academia Journal of Biology, 40(3). doi: 10.15625/2615-9023/v40n3.12656.