Luong, Nguyen Tai. 2014. “Thực phẩm chức năng-thức ăn của Con người ở thừ kỷ 21. ứng dụng công nghệ Sinh học tạo các chừ phốm thực phốm chức năng phục vụ sức khỏe của cộng đồng”. Academia Journal of Biology 27 (4):1-6. https://doi.org/10.15625/0866-7160/v27n4.5278.