Quy, Nguyen Thi, Nguyen Hong Duong, Dao Trong Khoa, Nguyen Khanh Hoang Viet, Nguyen Khanh Hai, Truong Nam Hai, and Do Thi Huyen. 2020. “/I>”;. Academia Journal of Biology 42 (1). https://doi.org/10.15625/0866-7160/v42n1.14455.