LUONG, N. T. Thực phẩm chức năng-thức ăn của con người ở thừ kỷ 21. ứng dụng công nghệ sinh học tạo các chừ phốm thực phốm chức năng phục vụ sức khỏe của cộng đồng. Academia Journal of Biology, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 1–6, 2014. DOI: 10.15625/0866-7160/v27n4.5278. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/view/5278. Acesso em: 8 feb. 2023.