Luong, N. T. (2014). Thực phẩm chức năng-thức ăn của con người ở thừ kỷ 21. ứng dụng công nghệ sinh học tạo các chừ phốm thực phốm chức năng phục vụ sức khỏe của cộng đồng. Academia Journal of Biology, 27(4), 1–6. https://doi.org/10.15625/0866-7160/v27n4.5278