Nguyen, Thu Thi Xuan, The University of Danang, Viet Nam