Nguyen, Phuong Thi, Dai Nam University, 56 Vu Trong Phung, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam