Son, Nguyen Manh, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huế, Huế, Viet Nam