Nguyện, Nguyễn Văn, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản