, Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam