, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Lạc Hồng, Viet Nam