, Khoa Hóa, Đại học Khoa học, Đại học Huế (Department of Chemistry, College of Sciences, Hue University), Viet Nam