Author Details

Bình, Lê Thanh

  • Vol 49, No 6 (2011) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CACBON, NITƠ VÀ NaCl ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP BACTERIOCIN CỦA CÁC CHỦNG LACTOCOCCUS PĐ14, PĐ2.9 VÀ BV20
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
    NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ VI KHUẨN TRONG NEM CHUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NUÔI CẤY
    Abstract  PDF