1.
Cát Hồ N, Thanh Thủy N, Văn Long N, Ngọc Hưng L. QUAN HỆ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẦN. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2017 Apr. 6 [cited 2021 Dec. 1];50(2):133. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9482