1.
Trường ND, Quý LM. XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ ỐNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC NA NÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGUYÊN TỬ. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2015 Apr. 22 [cited 2021 Oct. 28];53(2):254. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/4106