1.
Công T Đức, Thắng TV, Khôi NV, Như Mai TT, Thanh HD. ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA). Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2014 Mar. 10 [cited 2021 Oct. 17];52(2):195. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/3400