1.
Hiền NTT, Nhân TV, Cự N Đức, Hương NTT. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC NUÔI GIỐNG CÁ BIỂN QUY MÔ SẢN XUẤT. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2022 Jan. 24];49(3). Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1867