1.
Anh DT, Minh H. TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2022 Jan. 25];49(3). Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1856