1.
Hường NT, Hiển NT, Thu NM, Thủy KT, Thanh Đàm L, Châu TT. TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS sp CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOOXYDAZA CAO. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2021 Oct. 28];49(2). Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1851